Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rauman Insinööriopiskelijat RaunIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Rauma.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten sekä muiden vastaavien yhteisten etujen ajaminen
toimia tiedonvälittäjänä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) ja yhdistyksen jäsenien välillä
opiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden ja oikeusturvan edunvalvonta ja parantaminen sekä koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen IOL ry:n paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi
Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa
Järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia
Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölleen
Kannustaa jäsenistöään osallistumaan koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin
Pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria

4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu
omistamaan ja harjoittamaan yhdistyslain 5§ mukaista ansiotoimintaa
perustamaan rahastoja
ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia
harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa
omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita

5 § Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Satakunnan ammattikorkeakoulussa insinööri- tai rakennusmestari -tutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.
Kunnia- ja kannattajajäsenet
Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä.
Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteistö jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet
Kunkin jäsenen tulee
noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.
suorittaa kunnia- ja kannattajajäsentä lukuun ottamatta IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu
kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen määräämä kannattajajäsenmaksu
Varsinaisellä jäsenellä on läsnäolo-, puhe ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

8 § Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdisytksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 § Yhdistyksen kokous
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, vähintään sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.
Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri
Valitaan hallituksen muut jäsenet
Määrätään jäsenmaksun suuruus erikseen kullekkin jäsenryhmälle
Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai jos yksi kymmenesosaa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.
Kokouksien virallinen kieli on suomi ja yhdistyksen dokumentit laaditaan suomeksi.
Yhdistyksen tilaisuuksissa äänestysoikeus on läsnä olevilla, jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.
Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen.

10 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtajat, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, sekä 0-10 jäsentä.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
Hallitus valitsee yhdistyksen muut toimihenkilöt.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa huhtikuun 30. päivään mennessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen nimenkirjoittahjiksi valitsemat henkilöt kaksi (2) aina yhdessä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 § IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet
IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.
IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.
IOL ry:n hallituksen jäsenillä, on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.
IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli tulee olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:lle, joka huolehtii, että varat ohjataan yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti tai sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.

 

(Viimeksi päivitetty 26.07.2017)